หมึกเล็กคู่ (SQW-D04)

หมึกแห้งที่ผลิตจากปลาหมึกคุณภาพดีมีหลายขนาด
และมีกลิ่นรสแตกต่างกันขึ้นอยู่กับวัตถุดิบและขั้นตอน
ในการผลิต

Application : Ready to cooked