อินทรีทอด (MKL-F01)

อินทรีทอด (MKL-F01)

อินทรีเค็มหอมทอด มีความเค็มเล็กน้อย ความชื้น < 10%

Application : Ready to eat